หน้าแรก คณะครูและบุคลากร ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...โรงเรียนอนุบาลปากท่อค่ะ...

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร


นางอรวรรณ แดงประดับ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปากท่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลพื้นฐาน
•  [1] โครงสร้างองค์กร
•  [2] ข้อมูลผู้บริหาร
•  [3] อำนาจหน้าที่
•  [4] แผนพัฒนาหน่วยงาน
• แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
•  [5] ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
• ที่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
• สำนักงานโรงเรียน โทร : 032281565 , โทรสาร : 032281565
•  [6]  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
•  [7]  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
•  [8]  Q&A
•  [9]  Social Network
•  เว็บไซต์ : www.anubanpaktho.com
•  Facebook : โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
การบริหารงาน
•  [10]  แผนดำเนินงานประจำปี
•  แผนปฏิบัติการประจำปี 2566
•  [11] รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
•  [12]  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
• SAR 2565
•  [13]  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
•  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
•  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
•  ฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ
•  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
•  [14]  มาตรฐานการให้บริการ
•  [15]  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
•  [16]  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
•  [17]  E - Services
การบริหารเงินงบประมาณ
•  [18]  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
•  [19]  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
•  [20]  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
•  [21]  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
•  [22]  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
•  [23]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
•  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565
•  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
•  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
•  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
•  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
•  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566
•  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566
•  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566
•  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566
•  [24]  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
•  [25]  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
•  [26]  การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
•  [27]  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
•  [28]  รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
•  [29]  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
•  [30]  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
•  [31]  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
•  [32]  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
•  [33]  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
•  [34]  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
•  ประกาศโรงเรียนอนุบาลปากท่อ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
•  นโยบาย No Gift Policy
•  [35]  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
•  [36]  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
•  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน
•  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน
•  [37]  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
•  [38]  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
•  ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
•  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
•  พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
•  การรายงานผลการประเมินจริยธรรม
•  [39]  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
•  [40]  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
•  [41]  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
•  [42]  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
•  [43]  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ลิงค์ที่น่าสนใจ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

เปิดเว็บไซต์ : 29/07/2020
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด : 15/07/2022
สถิติผู้เข้าชม : 1788 ราย
page view : 2067